Gif 60x60

KONTAKT

Multi ubezpieczenia
ul. Warszawska 15
Kraków - Węgrzce

Porady:

 • gry dla dzieci

  SŁOWNIK UBEZPIECZENIOWY

  AUTO-CASCO

  Zakres ubezpieczenia auto-casco..

  Agent ubezpieczeniowy

  Osoba fizyczna, osoba prawna lub przedsiębiorca nie mający osobowości prawnej...

  Polisa ubezpieczeniowa

  Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, wystawiony przez zakład ubezpieczeń. ..

  Ubezpieczenie mieszkań i nieruchomości

  Ubezpieczenie mienia i nieruchomości wiele towarzystw oferuje w pakiecie - niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dołączają do polisy standardowej także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)..

  Broker ubezpieczeniowy

  Osoba fizyczna lub prawna, zajmująca się pośredniczeniem lub zawieraniem umów ubezpieczenia. ..

  All risks. Ubezpieczenie majątku

  W umowach ubezpieczeniowych zapis oznaczający ubezpieczenie majątku...

 • Umowa ubezpieczenia

  Informacje, które podaje ubezpieczający.

  Jakich informacji może żądać zakład ubezpieczeń?
  Stosownie do art. 815. § 1 k.c. ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości zakładu ubezpieczeń wszystkie znane sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach.
  Jeżeli zakład ubezpieczeń zawarł umowę ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi ubezpieczającego na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. Jeżeli w umowie ubezpieczenia zastrzeżono, że w czasie jej trwania należy zgłaszać zmiany okoliczności wymienionych powyżej, ubezpieczający obowiązany jest zawiadamiać o tych zmianach zakład ubezpieczeń niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. Przepisu tego nie stosuje się do ubezpieczeń na życie.

  Jeżeli ubezpieczający podał niezgodnie z prawdą do wiadomości zakładu ubezpieczeń okoliczności, o których mowa w paragrafach poprzedzających, zakład wolny jest od odpowiedzialności, chyba że okoliczności te nie mają wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku objętego umową (815. § 3 k.c.). Jak na kanwie powyższego przepisu stwierdził Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 18 sierpnia 2005 r. (I ACa 384/05) art. 815 § 3 k.c. nakłada na zakład ubezpieczeń tylko obowiązek wykazania, że kontrahent podał niezgodnie z prawdą okoliczności, o które zapytywał we wniosku. Przeprowadzenie tego dowodu prowadzi do uwolnienia go od odpowiedzialności, chyba że ubezpieczający wykaże, że okoliczności te nie mają wpływu na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku objętego umową.
  Źródło: http://www.polisy.biz.pl


  FORMULARZ ZAPYTANIA
  darmowe obliczenia składek ubezpieczenia

  Dowiedz się ile za ubezpieczenie zapłacisz u nas. Wypełnij formularz, a my skontakujemy się z Tobą, aby przedstawić najkorzystniejszą ofertę.

  UWAGA! Ze względu na konieczność podpisywania polis prosimy o kontakt TYLKO osoby mogące zawierać ubezpieczenie w Krakowie.

  W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych prosimy o podawanie kodu pocztowego koniecznego do precyzyjnego wyliczenia składki.

  Temat:
  Zapytanie:
  Telefon kontaktowy:
  Email:
    CAPTCHA
  Kod obrazka:   Uwzględnij wielkość liter!  Szukasz taniego OC?
  Axa Direct już od 540zł! Oblicz teraz!


  Skrót wiadomości:
  Jakich informacji może żądać zakład ubezpieczeń i jakie są skutki przedstawienia nieprawdziwych danych?